algemene voorwaarden

Artikel 1) Algemene voorwaarden en definities
 1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolg, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Progress your PhD wordt gegeven, evenals op alle rechtsbetrekkingen die het gevolg van het voorgaande of daarmee in verband staan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Definities:
 • Progress your PhD: Progress your PhD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65535448. Progress your PhD maakt onderdeel uit van buro dijkstra.

 • De opdrachtgever:

  De opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Progress your PhD op enigerlei wijze, impliciet dan wel expliciet, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

 • Begeleiding: Progress your PhD er voor gemaakt om jou te helpen bij het ontwikkelen van jouw eigen rol in dit promotieproject. Door eerst bewustzijn te creëren en vervolgens de regie te nemen over het proces, worden de vragen en kwesties waar je tegen aanloopt duidelijk en kan je ze op een betere manier oplossen.

 • Sessie: Progress your PhD werkt op basis van persoonlijke- en schriftelijke sessies. Een sessie duurt 1 uur (€ 69,-) en kan uitlopen tot maximaal 1,5u (€ 103,50). Hieronder vallen ook telefonische- en Skype sessies.

Artikel 2) Offertes
 1. Offertes zijn gratis en vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Progress your PhD neemt daarover altijd contact op met de opdrachtgever, zodat opnieuw overeenstemming kan worden bereikt over de prijs.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
artikel 3) uitvoering, kwaliteit en planning
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Progress your PhD tijdig kan beschikken over alle informatie en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.
 2. Progress your PhD is op de hoogte van alle deadlines van de opdrachtgever en in overleg wordt bepaald hoe beide partijen toewerken naar deze deadlines.
 3. De opdrachtgever en Progress your PhD informeren elkaar indien de planning en kwaliteit gevaar dreigen te lopen. Vervolgens zal er in onderling overleg worden gehandeld.
 4. Progress your PhD zal alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.
 5. Indien de opdrachtgever een afspraak wil verzetten of annuleren, dan kan dit tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Daarna wordt de sessie alsnog door Progress your PhD in rekening gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever een afspraak niet nakomt, zonder afzegging, dan wordt de sessie alsnog door Progress your PhD in rekening gebracht.
 7. Progress your PhD zet zich naar beste kunnen en weten in om de opdrachtgever een zo goed mogelijke begeleiding te bieden. Progress your PhD kan echter niet instaan voor de beoordeling van de inhoud en de kwaliteit van de (deel)producten van de opdrachtgever. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Er is daarmee aan de zijde van Progress your PhD sprake van een inspanningsverplichting.
artikel 4) vergoeding en facturatie
 1. Progress your PhD kan per sessie of per meerdere sessies worden betaald. Een sessie duurt 1 uur (€ 69,-) en kan uitlopen tot maximaal 1,5u (€ 103,50).
 2. Progress your PhD werkt van maandag t/m vrijdag tussen 9-17u. Indien de opdrachtgever verlangt dat er buiten deze tijden om een sessie plaatsvindt, dan dient de opdrachtgever dit minimaal een week van tevoren te overleggen met Progress your PhD. Indien het op kortere termijn wordt voorgelegd en Scriptiewijzer ziet wel kans om deze sessie te laten plaatsvinden, dan wordt er een dubbel tarief doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Progress your Phd factureert haar werkzaamheden maandelijks.
 4. Facturen van Progress your Phd dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor vereist is. De opdrachtgever is na de vervaldag over het openstaande bedrag aan Progress your Phd verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €50,- (vijftig euro) per factuur.
 6. Werkzaamheden die naar aard en omvang de opdrachtbevestiging overschrijden, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt pas na onderling overleg en nadat daartoe een afzonderlijke opdracht is verstrekt, uitgevoerd en in rekening gebracht.
 7. Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst schriftelijk opzegt, dient deze de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.
artikel 5) geheimhouding
 1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Progress your Phd en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
artikel 6) ziekte/ arbeidsongeschiktheid en overmacht
 1. Indien Progress your Phd vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende lange tijd niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, dan staat het de opdrachtgever vrij de opdracht schriftelijk te beëindigen. In dat geval zal op basis van de werkelijk bestede uren worden gedeclareerd.
 2. Progress your Phd respectievelijk opdrachtgever zal de wederpartij direct waarschuwen indien zich bij haar een geval van overmacht voordoet. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de overeenkomst en kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. (Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waarmede Progress your Phd respectievelijk opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening heeft kunnen houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.)
artikel 6) rechts- en forumkeuze
 1. Op iedere overeenkomst van opdracht is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen aan een competente rechter in Nederland ter beslechting worden voorgelegd.

Einde algemene voorwaarden Progress your PhD.

Versie 1.2 d.d. 03-09-2020